Общи условия на онлайн магазин PrimeGear.bg

I. ПРЕДМЕT

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Гиър Ъп" ООД, със седалище и адрес на управление, ул. Антим I 53, 1303, София, България, наричано по-долу за кратко ДОСТАВЧИК и от друга страна, клиентите - наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин https://primegear.bg, наричан по-долу "primegear.bg".


II. ДЕФИНИЦИИ

2. Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:
2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уеб сайт www.primegear.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
2.2 Потребител – всяко физическо лице, което използва primegear.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
2.3. Уеб Сайт/Електронен Магазин – домейнът https://primegear.bg собственост на Доставчика.
2.4. Акаунт – раздел от Уеб Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.).
2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Потребителя да създаде свои списъци с продукти, които да разглежда.
2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Доставчика през primegear.bg намерението си за купуване на Стоки от Електронен магазин ГиърЪп.
2.7. Продукт(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Потребителя и Доставчика през Електронен магазин https://primegear.bg, който се предоставя на Потребителя срещу заплащане.
2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, https://primegear.bg, марката на Доставчика или определени спортни стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.
2.9. Електронен магазин primegear.bg - способ за електронна търговия посредством Уеб Сайта, чрез който се сключва договор за продажба на Стока от разстояние.


ІІI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

3.1. Наименование на Доставчика: „ГИЪР ЪП“ ООД

3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, ул. Антим I 53, етаж 3

3.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1303, ул. Антим I 53, етаж 3

3.4. Данни за кореспонденция: гр. София, 1303, ул. Антим I 53, етаж 3, email: info@primegear.bg, тел: 0700 20 252
3.5. ЕИК: 205028201
3.6. ДДС№: BG205028201
3.7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Онлайн решаване на спорове
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС
Уебсайт: ec.europa.eu


IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА primegear.bg
4. primegear.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет - https://primegear.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от primegear.bg спортни стоки, аксесоари, маратонки, обувки, дрехи и други стоки на марките Under Armour, ASICS, Asics Tiger, Onitsuka Tiger, Mikasa и други, включително следното:

4.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на primegear.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

4.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с primegear.bg чрез интерфейса на страницата на https://primegear.bg, достъпна в Интернет;

4.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на спортни стоки, предлагани от primegear.bg;

4.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с primegear.bg, съгласно поддържаните от www.primegear.bg начини за разплащане.

4.5. Да получават информация за нови спортни стоки, аксесоари, дрехи, обувки и други предлагани от primegear.bg;

4.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

4.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на primegear.bg в Интернет;

4.8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

4.9. Да осъществяват достъп до настоящите общи условия;

5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

6. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на спортните стоки и аксесоари, предлагани от primegear.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.primegear.bg или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на primegear.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на primegear.bg в Интернет.

7. Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчикът на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, освен когато изрично е посочено, че е включена в цената на съответната стока.

8. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителя е въвел съответното име и парола за достъп.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА primegear.bg

9. Създаване на собственик потребителски профил

9.1 За да използва всички функционалности на primegear.bg, както и за сключване на договори за покупко-продажба на спортни стоки, Потребителя следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронния магазин изисква регистрация. името и паролата за дистанционен достъп се определят изцяло от Потребителя, чрез електронна регистрация на https://primegear.bg. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам общите условия" и "Регистрация" , Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия и е съгласен с тяхното съдържание, както и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на и-мейл на посочен от Потребителя електронен адрес, на който ще се изпраща и всяка бъдещ кореспонденция до прекратяване на регистрацията. Потребителя потвърждава регистрацията и скючването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаване на акаунт, между Потребителя и Доставчика възникват договорени отношения.

9.2 При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

9.3 Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчикът на посочения от Потребителят нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителят, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчикът на посочения от Потребителят нов Основен контактен електронен адрес.Доставчикът информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната.

9.4 Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

10. Ползвателите използват предимно интерфейса на уебсайта primegear.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика спортни стоки, като трябва изрично да се съгласят с "Общите Условия", както и с "Условията за защита на лични данни", за да могат да завършат поръчката си. Всички условия и тяхното съдържание е изписано на български език.

10.1. Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и/или завършване на поръчката си. За избягване на съмнения, това са данните, които се съдържат в личния профил на Потребителя, към акаунт, който е създаден при Доставчика или данните, които Потребителят е посочил при завършване на поръчката си.

10.2.Доставчикът включва в интерфейса на Магазина, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

10.3. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика или натискането на бутона "Екипирай се" при завършване на поръчката. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителят чрез интерфейса на Доставчика.

10.4. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по имейл за съдържанието, цената, количеството, метод на плащане, както и метод на доставка на поръчката.

10.5. В рамките на 24 (двадесет и четири) часа от заяввяването на поръчката, Потребителят получава обаждане от служител на Доставчика. Обаждането се случва в работното време на магазина - от понеделник до петък, от 9.00 до 18.00 часа. С това обаждане, Потребителят още веднъж ще бъде изрично информиран за крайната продажна цена на поръчания чрез primegear.bg продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете за доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неясноста или заблуждение.

10.6. По време на телефонния разговор със служителя на Доставчика, който се е свързал с Потребителя, последният може да се откаже от заявената чрез primegear.bg поръчка, като ясно и изрично изрази това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на Доставчика на телефон: 0700 20 252, или по електрона поща info@primegear.bg

10.7. Условие за сключване на договора за покупко-продажба между Доставчика и Потребителите е потвърждаването на поръчката от Потребителя по телефон съгласно горната процедура.

10.8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

10.9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

11.1. Избиране на една или повече от предлаганите спортни стоки на primegear.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;

11.2. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

11.3. Избор на способ и момент за плащане на цената, като по подразбиране, методът за плащане е "Наложен Платеж". Потребителят има пълното право да избере всеки един от методите на плащане, които се поддържат от primegear.bg;

11.4. Потвърждение на поръчката с натискането на бутон "Екипирай се", след като се е съгласил с Условията на сайта, тези Общи Условия, запознал се е с политиката за лични данни и е потвърдил, че има навършени 16 (шестнадесет) години за завършване на поръчката.

VII. ДОСТАВКА

12. Всички стоки се доставят на потребителите/получателите на ръка срещу подпис. При невъзможност или затруднение за лично връчване на адресата, пратките се връчват, както следва:
12.1. Служебен адрес - на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, което е приело пратката.
12.2. За домашен адрес - На член от домакинството, като се отбелязва името на лицето, което е приело пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Доставчика или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителя може да получи своите спортни стоки. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчика или куриера и невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

12.3.Всички доставки от primegear.bg се извършват чрез куриерска фирма Еконт Експрес. Доставката може да бъде до врата или до офис на Еконт, като Доставчикът не се задължава да качва стоката до етажа на клиента. Стоката се приема и предава на входа на блока, къщата или улицата.

12.4. Заедно с получаването на продукт/и от primegear.bg, Потребителя получава копие от поръчката си, както и разписка за Пощенски Паричен Превод*, както и фактура, ако е изискана такава.

*Забележка: съгласно чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

VIII. ЗАПЛАЩАНЕ

13. Заплащането в електронен магазин primegear.bg може дастане по един от следните начини:

13.1. Наложен платеж - плащане при получаване на стоката. Потребителят заплаща дължимата сума на ръка, на куриера при доставката, като получава разписка за Пощенски Паричен Превод* (касов бон) от куриера.
13.2. Банков превод - при този метод за плащане след завършване на поръчката, Потребителя трябва да преведа сумата по банкова сметка на търговеца в рамките на седем дни. След осчетоводяване на плащането доставчика изпраща стоката към клиента.
13.3. Плащане с Кредитна/Дебитна карта (Paysera) - Потребителя ще заплати сумата по поръчката си в системата за електронни услуги на Paysera.bg.
13.4. Epay.bg - Потребителя заплаща сумата по микро-сметка на Доставчика чрез системата за електронни разплащания на Epay.bg.

14. Потребителят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Кошницата възможности за доставка и плащане. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, при получаването на стоката.

15. В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 5 000 (пет хиляди) лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банкова сметка на Доставчика.

*"Гиър Ъп" ООД си запазва правото да анулира поръчки в случай на техничекса грешка допусната в сайта или друг вид технически проблем довел до некоректно калкулирана цена.

IX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

16. Правилата на настоящия раздел VIII от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в primegear.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2011 година.

17. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчикът са определени в профила на всяка стока на сайта на primegear.bg. Снимките са илюстративни и може да съдържат повече от един артикул в нея с цел по-добро маркетингово представяне на продукта.

18. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчикът в профила на всяка стока в сайта на primegear.bg. Стойността на транспортните разходи се определя спрямо договорените условия между Доставчика и куриерска фирма Еконт, като тази информация се предоставя на потребителя преди той да завърши поръчка на сайта.

19. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика. Информацията е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на primegear.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

20. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на primegear.bg. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

21. Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата primegear.bg или електронна поща.

22. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

23. Право на отказ от договора

23.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния електронен формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика на адрес: https://primegear.bg/return или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в настоящите общи условия.

ЗАБЕЛЕЖКА:* Разходите по първоначалната доставка към клиента се приспадат от сумата за възстановяване и се възстановява разликата, без значение дали потребителят се е възползвал от правото си за безплатна доставка спрямо общите условия или не.

23.2. За да бъде приет върнатия продукт е нужно:
(1) Потребителят да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: info@primegear.bg, в който да посочи номера на поръчката, модела и размера на върнатите продукти и да посочи IBAN на банковата сметка за връщане от Доставчика към него на платената от него сума
(2) да изпрати продукта на Доставчика по куриер за сметка на Потребителя. Доставчикът следва да получи продукта с неговите оригинални етикети и опаковка, без индикации, че стоката е била употребявана от клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия на от Закона за защита на потребителите, заедно с документ за Пощенски Паричен Превод, фактура, етикета на продукта и опаковката.

23.3. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

(1) За доставка на бельо, чорапи и подобни продукти, които са с нарушена опаковка и не могат да бъдат върнати поради съображения свързани с хигиената или защита на здравето;

(2) за доставка на спортни обувки, маратонки и аксесоари, които са заявени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

(3) за доставка на всички спортни стоки, които са обработвани, носени и/или умишлено наранени;

24. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

25. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

26. Когато доставчикът в платформата primegear.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата primegear.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

27. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, само и единствено по банков път, на посочена от потребителят банкова сметка.

28. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на вече доставените стоки са за сметка на купувача.

29. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

30. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес ОБЩИ УСЛОВИЯ в електронния магазин на primegear.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.

31. Когато доставчикът в платформата primegear.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

32. Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

33. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

34.1. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата primegear.bg

34.2. В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата primegear.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на спортните стоки е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата primegear.bg

34.3. Ако Доставчикът в платформата primegear.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

35. Доставчикът в платформата primegear.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

36.1. Доставчикът в платформата primegear.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

36.2. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

37.1. Доставчикът се задължава да предостави опция "Преглед и тест", чрез която да осигури възможност на потребителя да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата primegear.bg.

37.2. Ако Потребителя не уведоми Доставчика в платформата primegear.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

38. Доставчикът в платформата primegear.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

39 За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

40.1. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на Гиър Ъп ООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук - Политиката за поверителност.

40.2. Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

40.3. При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

40.4. Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата primegear.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата primegear.bg.

40.5. Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата primegear.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата primegear.bg. Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

41.1. Във всеки момент, Доставчикът в платформата primegear.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

42.2. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата primegear.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: primegear.bg

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

43.3. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата primegear.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

44.4. Доставчикът в платформата primegear.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата primegear.bg и акоПотребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата primegear.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане отПотребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата primegear.bg

44.5. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата primegear.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

45. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://primegear.bg/terms-and-conditions заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

46. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата primegear.bg се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата primegear.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
47. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата primegear.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIV. ОТГОВОРНОСТ

48. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата primegear.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с
48.1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор
48.2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост
48.3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и
48.4. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

49. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

50.1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

50.2. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на primegear.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

50.3. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

50.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата primegear.bg

51.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

51.2. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

52.1. Ползвателят и Доставчикът в платформата primegear.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

52.2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

53. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата primegear.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

54. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

55. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

56. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на primegear.bg.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

XVI. ТВЪРДЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Вие твърдите и гарантирате, че всяко предложение, идея, изображение, съдържание или друг материал, наричани общо Материал, който Вие изпращате на Гиър Ъп, е законно и не нарушава което и да е право на трета страна, включително поверителността и правата на интелектуална собственост
Разкривайки, предоставяйки или предлагайки какъвто и да е Материал на Гиър Ъп, Вие давате на Гиър Ъп неизключително, безвъзмездно, неотменимо право и разрешение да използва, възпроизвежда, адаптира, публикува, превежда, измисля производни неща от него и показва такъв Материал по целия свят, във всяка медия.
Вие сте и ще бъдете отговорни за всеки Материал, който разкривате, изпращате или предлагате на Гиър Ъп, който нарушава правата на трета страна.

XVII.ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, запознайте се с политиката ни за поверителност, която обяснява нашите онлайн практики за поверителност.
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Гиър ЪП ООД по електронен път, при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на Гиър ЪП ООД.
Гиър Ъп ООД, иска изрично да посочи, че личните данни на потребителите се предоставят на служители на „Квантум Спорт“ ООД, както и „Кей Ди Фюжън“ ООД, за изпълнението на Вашите поръчки. Гиър Ъп ООД има споразумение за обработка на лични данни с неговите доставчици и предоставя минимално количество от тях, само и единствено с цел обслужване на поръчки.
Гиър Ъп ООД, изрично уведомява всички потребители, че предоставените от тях лични данни НЕ СЕ ОТСТЪПВАТ на трети лица с ЦЕЛ реклама.
Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола за достъп до всички услуги на www.primegear.bg след като завърши процеса по регистрация.
В случай на забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Гиър Ъп ООД се задължава да изпрати нова такава на електронния адрес посочен при регистрацията.
Гиър Ъп не носи отговорности за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.
Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Гиър Ъп ООД за целите на поддръжка на определени функционалности и информация за реклама на продукти и услуги предоставяни от Гиър Ъп. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съощбение или чрез изпращането на електронно съобщение на имейл info@primegear.bg.
Отказът от получава не рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите условия за ползване.

XVIII. АВТОРСКО ПРАВО

Цялото съдържание включено в сайта като трудове, изображения, снимки, диалози, музика, звуци, видеоклипове, документи, рисунки, фигури, лога, менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, настройки, шрифтове, дизайни, диаграми, планове, методи, процеси, функции и софтуер /общо, „Съдържанието“/, е собственост на Гиър Ъп или на неговите доставчици, с които дружеството има сключен договор за преотстъпване на права и е защитено от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи национални и международни правни уредби за интелектуалната собственост. Не можете да възпроизвеждате, публикувате, разпространявате, показвате, променяте, създавате производни произведения или изобщо използвате изцяло или частично Съдържанието без предварително изрично писмено съгласие на Гиър Ъп или неговите собственици.
Гиър Ъп и неговите собственици имат изключителното право да разрешават или забраняват по свое усмотрение възпроизвеждането, публикуването, разпространението, показването, промяната, създаването на производни произведения, или експлоатацията, изцяло или частично, на Съдържанието. Гиър Ъп и неговите собственици имат право по всяко време да претендират за авторство на всяко съдържание, публикувано на Сайта, и да възразят срещу всяко използване, изопачаване или друга промяна на това съдържание.
Всяко възпроизвеждане, публикация, разпространение, показване, промяна, създаване на производни произведения или използване по какъвто и да е начин на Съдържанието, изрично писмено разрешение от Гиър Ъп или неговите собственици трябва да се извършва от вас само за законни цели и в съответствие с всички приложими закони.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на създаването на поръчка, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от настоящата.
При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, Гиър Ъп има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30 (тридесет) дневен срок, сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта. Гиър Ъп запазва правото си да откаже изпълнението на поръчка, чието количество е свъшрило и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30 (тридесет) дневен срок, сумите платени от потребителя, ако има такива.

XIX.ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Гиър Ъп и&nbsp;</span><a href="https://www.primegear.bg/"><span>www.primegear.bg</span></a><span>&nbsp;са регистрирани търговски марки и/или марки за услуги на &bdquo;Гиър Ъп&ldquo; ООД за България и/или другите държави. Всички права са запазени. Тази и всяка друга търговска марка, марка за услуга или външен облик на Гиър Ъп, включително, но не само, марка, която съдържа думите Гиър Ъп или име на домейн primegear.bg, не могат да бъдат използвани по никакъв начин за каквато и да е цел без предварително изрично писмено съгласие на Гиър Ъп ООД.</span></p>
Всички останали търговски марки, марки за услуги, външен облик, които не са собственост на Гиър Ъп и които се появяват в Сайта, са притежание на съответните собственици /Трети собственици/, които могат, или не, да бъдат причислени към, свързани с или спонсорирани от Гиър Ъп.
Гиър Ъп и всички партньори на дружеството имат право на изключително ползване на техните търговски марки, марки за услуги и външен облик.
Вие не сте упълномощени да използвате каквито и да било търговски марки, марки за услуги и външен облик, които се появяват в Сайта по който и да е начин и за каквато и да е цел без предварителното изрично писмено съгласие на Гиър Ъп или съответните Трети собственици, според случая.

XX. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Сайтът може да предоставя хиперлинкове към уебсайтове на трети страни /Трети уебсайтове/. Гиър Ъп не управлява, контролира, одобрява или поема отговорност за тях. Вие се съгласявате, че Гиър Ъп не носи отговорност за съдържанието, услугите и/или продукти, предоставяни от Трети страни. Когато посещавате външни връзки, чрез хиперлинк публикуван на Сайта, моля прочетете внимателно Общите условия за ползване и други политики на съответния уебсайт. Нашите Общи условия за ползване и и другите ни политики и правила не се прилагат, към който и да е друг уебсайт.
Гиър Ъп предоставя хиперлинкове към трети страни и други уебсайтове, само за удобство на своите потребители. По този начин, гиър Ъп, не препоръчва на своите потребители да осъществяват достъп до тези уебсайтове. Вие се съгласявате, че посещаването, на който и да е уебсайт, различен от Гиър Ъп, е на Ваш собствен риск и без каквито и да е гаранции от страна на Гиър Ъп &ndash; изрични, подразбиращи се или други. Включително но не само, гаранции за заглавие, пригодност и продаваемост. При никакви условия Гиър Ъп не е отговорно за вреди, произтичащи от сделка между Вас и която и да е трета страна или уебсайт.

XXI.ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Сайтът се поддържа от Гиър Ъп ООД, според общите условия за ползване. В най-пълна степен, позвелена от приложимото право, Гиър Ъп отхвърля всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително но не само, косвени гаранции за продаваемост, пригодност за конкретна цел и други. Без да ограничаване гореизложеното, Гиър Ъп не прави никакви постъпки и не дава гаранции от какъвто и да е характер, изрични или подразбиращи се, по отношение на управлението на сайта или информация, съдържанието, материалите и продуктите включени в сайта. Вие изрично се съгласявате, че използвате сайта на Ваш собствен риск и Гиър Ъп не може да гарантира напълно непрекъснат и сигурен достъп до сайта. Вие разбирате, че оперирането със сайта може да бъде възпрепятствано от многобройни фактори, намиращи се извън контрола на Гиър Ъп.

XXII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО; ЮРИСДИКЦИЯ

Освен ако изрично не е предвидено друго, законите на Република България уреждат всички въпроси, произтичащи от или свързани с настоящите Общи условия за ползване и другите политики на сайта, включително, без ограничение, тяхната валидност, тълкуване, изграждане, изпълнение. Освен ако изрично не е предвидено друго, всички съдебни производства, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия за ползване и другите политики на сайта следва да бъдат водени единствено на територията на Република България.

XXIII.ЗАГЛАВИЯ

Заглавията, съдържащи се в тези Общи условия за ползване, служат единствено за улеснение на справките и не са предназначени да имат съществено значение при обяснението или тълкуването на тези Общи условия.

*Ако се нуждаете от някаква друга помощ, моля свържете се с нашия Отдел за обслужване на клиенти. Там ще намерите информация за поръчки, доставки, връщане на стоки и възстановяване на суми, регистрация и друга важна информация относно услугите, предоставяни от Гиър Ъп чрез Сайта.

Зареждане на продукт