Условия на гаранция

I. Общи разпоредби

1. "Гиър Ъп" ООД, наричан още PrimeGear, в качеството си на онлайн търговец предоставя 24 месеца гаранция на всички продукти закупени от https://PrimeGear.bg.

2. Всяка гаранционна карта се издава автоматично и е валидна от датата на получаване и заплащане на закупените продукти.

3. Гаранционната карта е задължителен документ към всяка поръчка и се получава по електронен път на посочения от потребителя имейл при завършване на поръчката.

* Версия на документа: Първа

* Последна промяна: 09 Октомври 2020

II. Предявяване на рекламация

4. Всеки потребител, закупил продуктите си от PrimeGear може да предяви рекламация за всички закупени продукти, като следва указанията в секция "Връщане и замяна". Настоящата гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

5. Всеки продукт притежава етикет, който е закрепен за самия продукт или неговата опаковка и съдържа инфомрация за състава и указанията за поддръжка на продукта. Тези пиктограми и указания са от изключително значение за съхранението и правилната експлоатация на продукта. При неспазване на указанията за поддръжка и експлоатация на продукта, вашата рекламация може да бъде отказана.

6. "Гиър Ъп" ООД не носи отговорност и гаранцията не покрива дефекти, които са възникнали в резултат на:

6.1. Неправилен процес по почистване/пране, поддържане на продукта, при който не са спазени специфичните инструкции от производителя;

6.2. Съхранение или употреба на продуктите в неподходяща среда - силно влажна среда и/или химично замърсена среда;

6.3. Избледнявания и/или увреждания, поради дълго излагане на слънце, огън или друг източник на силна топлина и високи температури;

6.4. Увреждане поради потапяне, намокряне на продукта със солена вода - освен, в случаите, в които е указано, че продуктът издържа на подобни условия;

6.5. Извършени промени и/или отремонтиране, извършено от лица, различни от търговеца или упълномощени от него такива;

6.6. Използване при неправилна употреба от страна на потребителя;

6.7. Обичайно износване на продукта;

6.8. Еженевно, интензивно използване от страна потребителя, в случаите, в които продуктът не е предивден за това.

III. Период и валидност на гаранцията

7. Периодът на гаранцията, предоставяна от "Гиър Ъп" ООД е 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече от датата на доставка и приемане на продуктите. Гаранцията важи само при положение, че инструкциите за употреба на продукта, предмет на гаранцяита, са били спазвани от потребителя.

8. В случай на несъответствие на продукта спрямо сключения договор от разстояние, потребителят има право да поиска от PrimeGear да поправи продукта, да го замени, или да му възстанови заплатената сума под формата на кредит към неговия профил. Потребителят няма право да изисква замяна на продукта, ако "Гиър Ъп" ООД се е съгласил да извърши отстраняване на дефекта. "Гиър Ъп" ООД има право да предложи на потребителя да замени продукта със сходен, когато наличностите на първоначално закупения продукт са изчерпани и в случай на разминаване на крайната стойност, да се възстанови или доплати разликата според общите условия на PrimeGear.bg.

9. Ако продуктът не може да бъде поправен или е с изчерпана наличност, а потребителят не желае да го замени за подобен, "Гиър Ъп" ООД ще възстанови себестойността на продукта в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на получаването на въпросния продукт и писмено волеизявление за рекламация от страна на потребителя. Продължителността на ремонта за всеки отделен продукт не може да надвишава 30 (тридесет) календарни дни от датата, на която потребителят е уведомил "Гиър Ъп" ООД за установените несъответствия на продукта.

IV. Уважение на рекламация

10. Всяка предявена рекламация се разглежда поотделно и подлежи на проверка и становище от експертно лице.

11. Гаранцията на продуктите не покриват дефекти, като например: Драскотини, бримки, петна, разкъсвания от външни влияние и други, за които потребителят не е уведомил "Гиър Ъп" при получаването на стоката До анулиране на гаранцията води нарушаването на целостта на продукта, в случай, че той не е използван за обичайното си предназначение.

11. "Гиър Ъп" ООД не носи отговорност за евентуален дискомфорт, наранявания, болки в краката и тялото, в резултат на носенето и/или употребата на обувки или дрехи (независимо от причината за това, включително, но не само покупката на неподходящ размер или неправилното им използване).

12. За цялостната поддръжка и спазване на всички указания от производителя е единствено отговорен потребителя.

13. Гаранцията не покрива дефекти, които са причинени от:

13.1. Неподходяща употреба. Употреба на продуктите, различна от обичайната им, липсата на грижа, проявено небрежно отношение към поддръжката на продуктите или каквото и да е несъобразяване с указанията на производителя за тяхната употреба и поддръжка.

13.2. Прекомерно износване и повреда на повърхността на обувката или подметката, появили се вследствие на удари, ожулване от други предмети, повърхности или прекомерно излагане на слънчева светлина, високи температури или използването им в силно влажни или химично замърсени среди.

13.3. Намокрянето на продуктите със солена вода.

13.4.Дефекти предизвикани от пране на обувки - ръчно или в перална машина, почистването и третирането с препарати, които не са одобрени от производителя.

13.5. Стъпването върху остри предмети, ходене по неравности от камък, метал или други.

13.6. КОнтакт на продуктите с вода, сняг (с изключение на дрехи и обувки, които са категоризирани като непромокаеми), разтворители, горива, пясък, катран, битум или друг вид коризивен материал, който уврежда материята. 

13.7. Носенето на по-малък размер, който получава вътрешни разкъсвания на шефовете поради прекомерно опъване.

13.8. Умишленото премахване на етикетите на продуктите, които са поставени от производителя. 

*ВНИМАНИЕ: Не режете и не нарушавайте цялостта на етикета и/или маркерите на продуктите! Липсата на вътрешен етикет при дрехите автоматично води до анулиране на гаранцията.

V. Процес по одобрение на рекламация

14. След като потребителят е установил дефект, който не е предизвикан при условията на глава IV от този документ, той е длъжен да уведоми "Гиър Ъп" ООД по електронен път и да попълни формуляр за връщане на стоката, като следва инструкциите във "Връщане и Замяна".

15. На свой ред, "Гиър Ъп" ООД уведомява потребителя за коректно попълнено заявление и предоставя информация до коя локация да бъде върната стоката.

16. След получаването на стоката, "Гиър Ъп" ООД се ангажира да наеме експертно лице, което да предостави оценка за дефекта на продукта и да установи дали този дефект е фабричен или е предизвикан от външни сили. 

17. Ако дефектът е предизвикан от външни сили, "Гиър Ъп" ООД уведомява потребителя, като предоставя копие от становището на експертното лице и връща продуктите на потребителя за негова сметка.

18. Ако дефектът е фабричен, "Гиър Ъп" ООД се задължава да отстрани дефекта в рамките на 30 (тридесет) дни от получаването на рекламацията и да изпрати поправения продукт на потребителя за сметка на "Гиър Ъп" ООД.

18.1. Ако експертното лице е констатирало, че е фабричен дефект, който не може да бъде отстранен, "Гиър Ъп" ООД се задължава да предостави същият, нов продукт на потребителят.

18.2. Ако продуктът е с фабричен дефект, който не може да бъде отстранен и съответният продукт е с изчерпана наличност, "Гиър Ъп" предоставя следните опции на потребителят:

18.2.1. "Гиър Ъп" ООД предлага на потребителят заместителят на закупеният продукт;

18.2.2. Потребителят получава, под формата на Prime точки, стойността на продукта, които може да използва за следваща поръчка на всякакъв вид продукти;

18.2.3. "Гиър Ъп" възстановява платената от потребителят сума по банкова сметка посочена от потребителят.

VI. Заключителни разпоредби

19. "Гиър Ъп" ООД се задължава да наеме експертно лице, което да предостави официално становище за предявенията рекламация, ако рекламацията е постъпила в рамките на 6 (шест) месеца от закупуването на продуктите от потребителя.

20. Ако рекламацията е постъпила след изтичането на периода посочен в глава VI, чл. 19 от този документ, "Гиър Ъп" няма задължение да наема и/или покрива разноските за наемането на експертно лице и предоставянето на официално становище за рекламацията. Отговорността за доказването на фабричен дефект е в потребителят и той е длъжен да наеме експертно лице, което да издаде официално становище за установен фабричен дефект.

Зареждане на продукт